Lasītava

Bezmaksas e-grāmatas latviešu valodā
(Elektroniskā lasāmviela latviski)
...
Lietotāju ērtībai šim plauktam izveidota mobilā versija. Ja Jūsu iekārta automātiski neielādē mobilo versiju,
izmantojiet saiti gramata.ucoz.lv/pda
Atsauksmes un ieteikumus šajā sakarā rakstiet šeit.
Sākums » E-grāmatas » Ārzemju

Cionas gudro protokoli
Grāmatas lejupielāde pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem
Jeb­ku­rai pļā­pā­ša­nai mēs da­rī­sim ga­lu, to­ties kat­ras do­mas no­zī­mi pār­ru­nā­sim un stāvok­li ap­gais­mo­sim, iz­man­to­jot sa­lī­dzi­nā­ju­mus un at­zi­nu­mus. Šā­dā kār­tā mēs pa­rādī­sim sa­vu sis­tē­mu mū­su pa­šu un lēt­ti­cī­go uz­tve­res gais­mā. Jā­at­zī­mē, ka cil­vē­ku ar ļau­niem in­stin­ktiem ir daudz vai­rāk ne­kā ar la­bām īpa­šī­bām, tā­dēļ valsts pār­val­dē ar var­mā­cī­bu un te­ro­ru var sa­sniegt daudz vai­rāk ne­kā ar zi­nāt­nis­ki pa­ma­to­tiem pa­skaidro­ju­miem. Ik­viens cil­vēks tie­cas pēc va­ras, ik­vie­nam gri­bē­tos kļūt par pat­valdnie­ku, dik­ta­to­ru, ja vien viņš to spē­tu. Tur­klāt ti­kai re­tais ne­bū­tu spē­jīgs upu­rēt vis­pā­rē­jo lab­klā­jī­bu per­so­nis­ka­jiem la­bu­miem.
Komentāru kopskaits: 4
0
3 Imants  
Cionas gudro protokoli

(The protocols of the learned elders of zion)

"Cionas gudro protokoli" (krievu: Протоколы сионских мудрецов) ir ar antisemītiskiem mērķiem viltots dokuments, kas it kā atspoguļo kādu pasaules ebreju līderu sanāksmi 19. gs. beigās, kurā tie it kā apspriež plānus par varas pārņemšanu pasaulē. Bet ir pierādīts, ka šis dokuments ir Morisa Žolī (Maurice Joly) darba "Dialogs ellē" starp Makjavelli un Monteskjē (franču: Dialogue aux Enfers entre Machiavel et Montesquieu) plaģiāts, literārs viltojums vai vienkārši joks. Tas pirmo reizi tika publicēts 1903. gadā krievu avīzē Знамя. Šie teksti nav izturējuši autentiskuma pārbaudes, kas tika veiktas, lai norādītu uz to kā vēsturisku dokumentu..Brīvvēsturnieka Agra Dzeņa veiktajā pētījumā par ‘Ciānas gudro protokolu‘ izcelsmi Autors apraksta trīs šī, noslēpumiem apvītā, dokumenta izcelsmes versijas, sniedz ieskatu darba saturā, kā arī vērš lasītāju uzmanību uz to, ka tā patiesie autori ļoti iespējams šo darbu rdījuši ar nolūku vērsties ne tikai pret visām tautām, bet arī pret ebreju tautu.
Tomēr tas nepavisam nenozīmē, ka protokolos izteiktās idejas nevarētu tikt īstenotas dzīvē globālā mērogā un ka to nedara reakcionāri spēki, kuriem nemaz nav jābūt saistītiem ar kādu tautu vai valsti

0
4 IncParaac  
"Sta-āsti ma-ānīm Daugavi-i-ņa .." cry

0
2 tālis  
Vai kāds lūdzu varētu pateikt vai elektroniski varētu dabūt grāmatu par Somu ziemas karu "Kolla turas".

0
1 sesks  
Latviešiem vajadzētu mācīties kā valdīt pār pasauli!!! cool !!! Gudrs spēj no ienaidnieka mācīties un sakaut viņus ar viņu pašu ieročiem!

Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]